atomic bond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomic bond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomic bond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomic bond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atomic bond

    * kỹ thuật

    liên kết nguyên tử

    sự liên kết nguyên tử