atomic engine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomic engine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomic engine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomic engine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atomic engine

    * kinh tế

    động cơ năng lượng hạt nhân