atomic lattice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomic lattice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomic lattice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomic lattice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atomic lattice

    * kỹ thuật

    dàn nguyên tử