atomic number 5 nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomic number 5 nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomic number 5 giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomic number 5.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • atomic number 5

    Similar:

    boron: a trivalent metalloid element; occurs both in a hard black crystal and in the form of a yellow or brown powder

    Synonyms: B

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).