atomic number 6 nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomic number 6 nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomic number 6 giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomic number 6.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • atomic number 6

    Similar:

    carbon: an abundant nonmetallic tetravalent element occurring in three allotropic forms: amorphous carbon and graphite and diamond; occurs in all organic compounds

    Synonyms: C

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).