atomic number 3 nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomic number 3 nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomic number 3 giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomic number 3.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • atomic number 3

    Similar:

    lithium: a soft silver-white univalent element of the alkali metal group; the lightest metal known; occurs in several minerals

    Synonyms: Li

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).