atelia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atelia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atelia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atelia.

Từ điển Anh Việt

  • atelia

    * danh từ

    sự phát triển không hoàn toàn