ataxia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ataxia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ataxia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ataxia.

Từ điển Anh Việt

 • ataxia

  /ə'tæksi/ (ataxia) /ə'tæksiə/

  * danh từ

  sự mất điều hoà

  locomotor ataxy: mất điều hoà vận động

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ataxia

  * kỹ thuật

  y học:

  mất điều hòa

Từ điển Anh Anh - Wordnet