ataxiaphaxia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ataxiaphaxia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ataxiaphaxia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ataxiaphaxia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ataxiaphaxia

    * kỹ thuật

    y học:

    mất điều hòa từ ngữ