attle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • attle

    * kỹ thuật

    bã

    cặn

    chỗ đã san lấp