at all nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

at all nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm at all giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của at all.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • at all

    in the slightest degree or in any respect

    Are you at all interested? No, not at all

    was not in the least unfriendly

    Synonyms: in the least, the least bit

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).