atlas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atlas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atlas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atlas.

Từ điển Anh Việt

 • atlas

  /'ætləs/

  * danh từ

  tập bản đồ

  giấy vẽ khổ rộng

  (kiến trúc) cột tượng người

  (giải phẫu) đốt sống đội

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • atlas

  * kỹ thuật

  bản đồ

  xây dựng:

  átlát

  cột hình người

  cột tượng

  tập bản ảnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • atlas

  (Greek mythology) a Titan who was forced by Zeus to bear the sky on his shoulders

  a collection of maps in book form

  Synonyms: book of maps, map collection

  the 1st cervical vertebra

  Synonyms: atlas vertebra

  a figure of a man used as a supporting column

  Synonyms: telamon