ack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ack

    * kỹ thuật

    tin báo nhận