ackermann axle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ackermann axle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ackermann axle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ackermann axle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ackermann axle

    * kỹ thuật

    ô tô:

    trục Ackermann