ack-emma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ack-emma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ack-emma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ack-emma.

Từ điển Anh Việt

  • ack-emma

    * phó từ

    (thông tục) buổi sáng