terminal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal.

Từ điển Anh Việt

 • terminal

  /'tə:minl/

  * tính từ

  cuối, chót, tận cùng

  terminal station: ga cuối cùng

  vạch giới hạn, định giới hạn (đường mốc)

  ba tháng một lần, theo từng quý

  by terminal payments: trả theo từng quý

  * danh từ

  đầu cuối, phần chót

  (ngành đường sắt) ga cuối cùng

  (điện học) cực, đầu (dây dẫn)

  (ngôn ngữ học) đuôi từ, từ vĩ

 • terminal

  cuối, điểm cuối

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • terminal

  * kinh tế

  ba tháng một lần

  chót

  cực

  cuối

  cuối, chót, tận cùng

  ga chót

  ga cuối

  nhà chờ

  nhà đón khách

  tận cùng

  theo từng quý

  theo từng quý, định kỳ

  thiết bị đầu cuối

  thiết bị đầu cuối (máy tính ...)

  thiệt bị đầu cuối (máy tính...)

  trạm cuối

  trạm đón khách

  * kỹ thuật

  cái kẹp

  cọc

  cuối

  đầu cực

  đầu cuối

  đầu cuối dữ liệu

  đầu dây

  đầu kẹp

  đầu mút

  đầu nối

  đầu nối cuối

  đầu nối ra

  điểm cuối

  điểm nối

  điểm nút

  ga cuối

  ga cụt

  ga đầu mối

  giới hạn

  thiết bị đầu cuối

  vấu cáp

  xây dựng:

  bến (xe , tàu)

  điểm ra vào

  ga dồn toa

  ga gối

  ga hàng

  nhà ga

  trạm cuối cùng

  cơ khí & công trình:

  cọc bình điện

  đầu dây cót (đồng hồ)

  điểm mút

  vít tiếp xúc

  điện:

  đầu bắt dây

  đầu booc

  đầu cốt

  điện lạnh:

  đầu nối điền

  toán & tin:

  thiết bị cuối

  trạm cuối

  giao thông & vận tải:

  trạm đầu mối

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • terminal

  station where transport vehicles load or unload passengers or goods

  Synonyms: terminus, depot

  a contact on an electrical device (such as a battery) at which electric current enters or leaves

  Synonyms: pole

  electronic equipment consisting of a device providing access to a computer; has a keyboard and display

  of or relating to or situated at the ends of a delivery route

  freight pickup is a terminal service

  terminal charges

  relating to or occurring in a term or fixed period of time

  terminal examinations

  terminal payments

  being or situated at an end

  the endmost pillar

  terminal buds on a branch

  a terminal station

  the terminal syllable

  Antonyms: intermediate

  causing or ending in or approaching death

  a terminal patient

  terminal cancer

  Similar:

  end: either extremity of something that has length

  the end of the pier

  she knotted the end of the thread

  they rode to the end of the line

  the terminals of the anterior arches of the fornix

  concluding: occurring at or forming an end or termination

  his concluding words came as a surprise

  the final chapter

  the last days of the dinosaurs

  terminal leave

  Synonyms: final, last