terminal screw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal screw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal screw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal screw.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminal screw

    * kỹ thuật

    ốc hãm

    vít cố định

    vít kẹp chặt