terminal input nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal input nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal input giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal input.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminal input

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đầu vào thiết bị cuối