terminal value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminal value

    * kinh tế

    giá trị chung cư

    giá trị cuối