terminal box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • terminal box

  * kỹ thuật

  hộp đầu cuối

  hộp đấu dây

  hộp đầu dây

  hộp nối cáp

  hộp nối dây

  hộp phân cáp

  hộp phân phối

  tủ nối cáp

  điện:

  độ phân nhánh cáp

  ngăn đầu boóc

  xây dựng:

  hộp đấu cáp

  điện lạnh:

  hộp đầu cực