terminal post nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal post nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal post giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal post.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminal post

    * kỹ thuật

    cọc bình