terminal panel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal panel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal panel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal panel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminal panel

    * kỹ thuật

    bảng đầu cuối