terminal figure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal figure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal figure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal figure.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • terminal figure

    Similar:

    terminus: (architecture) a statue or a human bust or an animal carved out of the top of a square pillar; originally used as a boundary marker in ancient Rome

    Synonyms: term

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).