terminal room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal room.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminal room

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phòng thiết bị đầu cuối