terminal speed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal speed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal speed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal speed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminal speed

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tốc độ cuối