terminal column nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal column nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal column giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal column.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • terminal column

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  cột cuối cùng

  điện tử & viễn thông:

  cột kết thúc