terminal board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal board.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • terminal board

  * kỹ thuật

  bảng đầu cuối

  điện lạnh:

  bảng đầu cực

  bảng đầu nối ra

  xây dựng:

  bảng gắn đầu cực