terminal plate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal plate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal plate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal plate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminal plate

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    bản đầu cực