terminal bonus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal bonus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal bonus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal bonus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminal bonus

    * kinh tế

    tiền bồi dưỡng cuối cùng

    tiền lương chung cư

    tiền thưởng cuối kỳ