terminal device nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal device nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal device giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal device.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminal device

    * kinh tế

    đầu cuối

    thiết bị đầu cuối