terminalling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminalling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminalling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminalling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminalling

    * kỹ thuật

    sự chuyển tải

    xây dựng:

    thao tác bốc dỡ hàng ở ga đầu (hay ga cuối)