terminal state nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal state nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal state giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal state.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminal state

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    trạng thái cuối