terminal date nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal date nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal date giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal date.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminal date

    * kinh tế

    ngày hết hạn