terminal type nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal type nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal type giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal type.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminal type

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    loại thiết bị cuối