terminal table nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal table nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal table giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal table.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminal table

    * kỹ thuật

    bảng đầu cuối

    toán & tin:

    bảng thiết bị đầu cuối