terminal mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal mode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminal mode

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chế độ đầu cuối