terminal silo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal silo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal silo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal silo.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminal silo

    * kinh tế

    chân gầu tải

    đầu gầu tải