terminal user nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal user nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal user giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal user.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminal user

    * kỹ thuật

    người dùng đầu cuối

    toán & tin:

    user đầu cuối