terminal entry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal entry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal entry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal entry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminal entry

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    nhập từ đầu cuối