terminal buffer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal buffer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal buffer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal buffer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminal buffer

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bộ đệm đầu cuối