terminal price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal price.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminal price

    * kinh tế

    giá hàng có thể giao