terminal pin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal pin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal pin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal pin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminal pin

    * kỹ thuật

    chốt nối