terminal stud nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal stud nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal stud giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal stud.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminal stud

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    chấu điện