terminal bond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal bond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal bond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal bond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminal bond

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    liên kết cuối