terminal line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminal line

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tuyến nối