terminally nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminally nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminally giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminally.

Từ điển Anh Việt

 • terminally

  * phó từ

  ở giai đoạn cuối (của một căn bệnh chết người)

  xảy ra ở mỗi học kỳ

  ở vào cuối, chót, tận cùng

  vạch giới hạn, định giới hạn (đường mốc)

  ba tháng một lần, theo từng quý

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • terminally

  at the end

  terminally ill