terminal cover nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal cover nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal cover giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal cover.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminal cover

    * kỹ thuật

    nắp đầu cực