term nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

term nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm term giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của term.

Từ điển Anh Việt

 • term

  /tə:m/

  * danh từ

  hạn, giới hạn, định hạn

  to set a term to one's expenses: giới hạn việc tiêu pha của mình

  thời hạn, kỳ hạn

  a term of imprisonment: hạn tù

  term of office: nhiệm kỳ, thời gian tại chức

  to have reached her term: đến kỳ ở cữ (đàn bà)

  phiên (toà), kỳ học, quý, khoá

  the beginning of term: bắt đầu kỳ học

  Michaelmas (Hilary, Easter, Trinity) term: kỳ học mùa thu (mùa đông, mùa xuân, mùa hạ)

  (số nhiều) điều kiện, điều khoản

  the terms of a treaty: những điều khoản của một hiệp ước

  not on any terms: không với bất cứ một điều kiện nào

  to dictate terms: bắt phải chịu những điều kiện

  to make terms with: thoả thuận với, ký kết với

  (số nhiều) giá, điều kiện

  on easy terms: với điều kiện trả tiền dễ dãi

  on moderate terms: với giá phải chăng

  (số nhiều) quan hệ, sự giao thiệp, sự giao hảo, sự đi lại

  to be on good terms with someone: có quan hệ tốt với ai

  to be on speaking terms with someone: quen biết ai có thể chuyện trò với nhau được; có quan hệ đi lại với ai, giao thiệp với ai

  thuật ngữ

  technical term: thuật ngữ kỹ thuật

  (số nhiều) lời lẽ, ngôn ngữ

  in set terms: bằng những lời lẽ dứt khoát rõ ràng

  in terms of praise: bằng những lời khen ngợi

  (toán học) số hạng

  * ngoại động từ

  gọi, đặt tên là, chỉ định; cho là

  he terms himself a doctor: hắn tự xưng là bác sĩ

 • term

  số hạng, tec; kỳ hạn; ngày trả tiền theo

  ngôn ngữ

  t. of a fraction số hạng của một phân số

  t. of a proportion trung và ngoại tỷ

  algebraic t. số hạng của biểu thức đại số

  bound t. (logic học) téc liên kết

  free t. (logic học) từ tự do

  general t. téc tổng quát

  general t. of an expression téc tổng quát của một biểu thức

  last t. từ cuối cùng, số hạng cuối cùng

  like t.s các số hạng đồng dạng

  major t. (logic học) téc trội

  maximum t. (giải tích) téc cực đại

  mean t.s trung ti

  remainder t. (giải tích) phần dư, téc dư

  similar t.s các số hạng đồng dạng

  transcendental t. số hạng siêu việt

  unknown t. từ chưa biết

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • term

  * kinh tế

  đặt tên là

  định hạn

  dụng ngữ

  hạn

  kỳ

  kỳ hạn

  thời gian

  thời hạn

  thời hiệu

  thời kỳ

  thuật ngữ

  từ chuyên môn

  ttck:

  kỳ hạn, điều khoản, nhiệm kỳ

  * kỹ thuật

  điều khoản

  điều kiện

  giới hạn

  kỳ hạn

  ngày trả tiền

  nhiệm kì

  mức năng lượng

  số hạng

  số hạng (của chuỗi)

  sự biểu thị

  điện:

  học kì

  toán & tin:

  tecbi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • term

  a word or expression used for some particular thing

  he learned many medical terms

  a limited period of time

  a prison term

  he left school before the end of term

  any distinct quantity contained in a polynomial

  the general term of an algebraic equation of the n-th degree

  one of the substantive phrases in a logical proposition

  the major term of a syllogism must occur twice

  the end of gestation or point at which birth is imminent

  a healthy baby born at full term

  Synonyms: full term

  name formally or designate with a term

  Similar:

  condition: (usually plural) a statement of what is required as part of an agreement

  the contract set out the conditions of the lease

  the terms of the treaty were generous

  terminus: (architecture) a statue or a human bust or an animal carved out of the top of a square pillar; originally used as a boundary marker in ancient Rome

  Synonyms: terminal figure