term-time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

term-time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm term-time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của term-time.

Từ điển Anh Việt

  • term-time

    * danh từ

    kì học; học kì

    phiên (toà)