term day nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

term day nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm term day giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của term day.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • term day

    * kinh tế

    ngày trả tiền